Wij gaan er van uit dat er bij kinderen die probleemgedrag laten zien geen sprake is van onwil, maar van onvermogen. De ‘bril’ waarmee we naar het gedrag van kinderen kijken heeft vaak onbewust invloed op ons handelen. In plaats van te zoeken naar ‘labels’, kijken we naar het kind zelf, de omgeving en de gedragingen. Dit omdat elk kind en elke situatie uniek is.  

Omgeving en interactie

We geloven dat het gedrag van kinderen beïnvloed wordt door hu omgeving en interactie en dus ook door leerkrachtgedrag. De basis van klassenmanagement wordt volgens ons gevormd door een goede relatie tussen de leerkracht en het kind en door preventief en proactief handelen. Uit ervaring weten we dat dit door bewustwording van eigen talenten en valkuilen, en door training te leren en te versterken valt. 

Overzicht en anticiperen

In de praktijk zien we dat beginnende leerkrachten vaak tegen het houden van overzicht en het goed anticiperen aanlopen. Deze problemen kunnen voor een groot deel worden ondervangen wanneer de leerkracht zich blijft ontwikkelen in het proactief handelen en het anticiperen op mogelijke problemen. Hiervoor zal de leerkracht zich een aantal vaardigheden eigen moeten maken, die tijdens de training aan bod zullen komen en die we zullen oefenen. Te denken valt aan het vasthouden van aandacht, het scannen van de klas, lichaamshouding en het gebruik van de stem. Allemaal technieken waardoor je als leerkracht niet alleen de regie houdt, maar dit ook uitstraalt! 

Na deze training:

  • Ben jij in staat een positief en taakgericht klimaat in de klas te creëren.  
  • Weet je hoe je jouw klassenorganisatie versterkt.
  • Weet je hoe je, door te kijken naar de hulpvraag achter het zichtbare gedrag, (nog) beter de relatie kunt aangaan met het kind dat gedragsproblemen laat zien.
  • Heb je inzichten gekregen in groepsdynamieken en hoe je hierop in kunt spelen.
  • Heb je jouw handelingszekerheid en -bekwaamheid vergroot.
  • Ben je je bewust van jouw eigen leerkrachtgedrag en kan je deze positief inzetten om zo gedragsproblemen te verminderen/voorkomen.